هدف سایت، ایجاد منبعی برای آموزش و کمک به پرورش دهندگان و افزایش معلومات آنها برای نگهداری حلزون بوده و هر گونه خرید و فروش حلزون با نام و نشان سایت غیرقانونی میباشد